Stanovy spolku

Stanovy Okrašlovacího spolku Zdiměřice

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Okrašlovací spolek Zdiměřice (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem Spolku je “Hrnčířská 152, Zdiměřice, 252 42, Jesenice, ČR/EU”.

Čl. 2

Poslání a předmět činnosti Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým svazkem občanů, jehož cílem je kultivovat prostředí města Jesenice, posilovat vztah místních rezidentů k městu Jesenici skrze jejich zapojování do místních aktivit a tím zvyšovat jejich zájem o své okolí, jakožto dbát o ochranu přírody a krajiny.

Čl. 3

Základní účely Spolku

 1. Za účelem naplnění svého poslání vykonává Spolek zejména tyto činnosti:
  a) podporuje a bezúplatně vykonává veřejně prospěšnou a komunitní práci vedoucí ke zvelebování veřejného prostoru
  b) podporuje občanskou angažovanost ve věcech veřejných
  c) podporuje sousedská setkávání za účelem posílení pocitu sounáležitosti místních s obcí, její historií i okolní přírodou
  d) pečuje o historické, kulturní, sakrální i přírodní památky, a snaží se zachovat tyto hodnoty pro budoucí generace, současně se však snaží i o vznik památek nových
  e) snaží se udržet a zlepšit snadnou průchodnost krajinou, ať už péčí o staré cesty, tak i snahou o vznik cest nových
  f) podporuje péči o stávající městskou zeleň a na vhodných místech i výsadbu nové, současně také podporuje ochranu okolní přírody
  g) zabývá se jak projekty s dlouhodobým dopadem na vzhled obce, tak i krátkodobými akcemi okrašlujícími obec a její okolí pouze jednorázově
  h) účastní se správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
  i) podporuje nápady a aktivity svých členů směřující k naplnění poslání Spolku
  j) vykonává aktivní fundraising a spolupracuje s firmami a podnikatelským sektorem na plnění svých cílů
  k) spolupracuje s médii
  l) pořádá kulturní, vzdělávací, dobročinné a osvětové akce a happeningy odrážející poslání Spolku a vydává vzdělávací a informační materiály
  m) rozvíjí spolupráci s obdobnými organizacemi
  n) rozvíjí spolupráci s dalšími organizacemi, jejichž činnost přispívá k naplnění poslání Spolku
 1. Spolek není založen za účelem podnikání. Případný kladný hospodářský výsledek (zisk) Spolku bude investován zpět do činnosti Spolku.

Čl. 4

Doba trvání

 1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl.  5

Členství

 1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, jež souhlasí s posláním Spolku.
 2. Členství vzniká  dnem, kdy rada Spolku rozhodla o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a došlo k uhrazení ročního členského příspěvku ve stanovené výši podle aktuální směrnice rady Spolku.
 3. Rada Spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Rozhodnutí o přijetí probíhá prostou většinou.
 5. Proces přijímání členů stanovuje směrnice rady, která je zveřejněna na webových stránkách Spolku.
 6. Člen Spolku má zejména právo:
  a) účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit radu Spolku a další orgány Spolku a být volen do těchto orgánů, případně do nich navrhovat jiné členy Spolku
  b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku,
  c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku a být informován o jeho fungování
 7. Člen Spolku je povinen zejména:
  a) dodržovat stanovy,
  b) hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
  c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
  d) platit roční členský příspěvek
 8. Členství ve Spolku zaniká:
  a) zánikem Spolku
  b) dnem doručení písemného oznámení člena Spolku o vystoupení ze Spolku
  k rukám předsedy
  c) vyloučením člena na základě rozhodnutí rady, přičemž proces rozhodování rady je upraven směrnicí
  d) úmrtím člena Spolku
 9. Důvody k vyloučení mohou zejména být:
  a) nezaplacení členských příspěvků pro dané období
  b) hrubé porušení zákona, stanov či vnitřních směrnic Spolku
  c) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve Spolku
  d) ohrožení nebo poškození dobré pověsti Spolku
 1. Zakládajícím členem Spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Čl. 6

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  a) přípravný výbor (dočasný orgán)
  b) členská schůze
  c) rada
  d) předseda
 1. Přípravný výbor
  a) přípravný výbor tvoří fyzické osoby iniciující založení Spolku
  b) přípravný výbor připravuje a realizuje proces založení Spolku
  c) přípravný výbor automaticky zaniká po uskutečnění první členské schůze
  d) přípravný výbor svolá první členskou schůzi nejpozději do tří měsíců od registrace stanov Spolku Ministerstvem vnitra ČR
 1. Členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  a) schválila případné změny stanov
  b) zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlennou radu Spolku, případně tuto radu Spolku odvolala
  c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
  d) určila koncepci činnosti spolku na další období
  e) stanovila výši členských příspěvků
  f)  schválila rozpočet spolku na příští období
  g) zvolila čestné členy Spolku, rozhodla o vyloučení člena Spolku
  h) rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
  i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 2. Zasedání členské schůze Spolku svolává rada Spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada Spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání podnět.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 1. Rada Spolku
 1. Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí rada Spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V působnosti rady Spolku je rovněž předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 2. Rada Spolku je minimálně tříčlenná, nicméně počet členů může být vyšší, ale s tím, že její celkový počet členů vždy musí být lichý.
 3. Funkční období rady je tříleté.
 4. Rada Spolku se schází podle potřeby.
 5. Rada Spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. V zájmu urychlení procesu schvalování nebo za účelem odvrácení nebezpečí z prodlení může rada Spolku rovněž přijímat rozhodnutí per rollam. V takovém případě předseda, místopředseda, nebo jiný pověřený člen rady Spolku zašle návrh věci, o níž má být rozhodováno per rollam, všem členům rady Spolku s uvedením lhůty, do které mají členové rady Spolku o věci takto rozhodnout. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena rady Spolku, jímž je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady Spolku. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda, nebo místopředseda rady Spolku. Na nejbližším zasedání rady Spolku informuje předseda o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního řádného zasedání rady Spolku. Rozhodování per rollam je možné prostřednictvím prostředků dálkové komunikace umožňujících uchovat písemný záznam o hlasování.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady Spolku je předseda Spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
 8. Členové rady Spolku mohou být voleni opakovaně.
 9. Rada Spolku:
  a) zajišťuje chod a řízení Spolku mezi členskými schůzemi
  b) zabezpečuje realizaci usnesení přijatých členskými schůzemi
  c) rozhoduje o všech záležitostech Spolku, jež nejsou v působnosti členské schůze
  d) připravuje členské schůzi ke schválení rozpočet, výroční zprávu, roční uzávěrku a plán činnosti na nadcházející rok
  e) stanovuje a schvaluje vnitřní předpisy Spolku
  f) rozhoduje o přijetí/vyloučení člena Spolku
 1. Předseda
 1. Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje Spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je tříleté. Předseda je volený radou Spolku.
 2. Jménem Spolku jedná předseda ve shodě s cíli, posláním, stanovami a závěry orgánů Spolku, které jsou tomuto postu nadřazeny.

Čl. 7

Hospodaření Spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a uvedené ve směrnici rady Spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty, dotacemi nebo ostatními příjmy. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, a to řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada Spolku členy Spolku minimálně jednou ročně na členské schůzi.
 3. V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán městu Jesenice, které ho využije k účelu výsadby nové zeleně na území obce, nebo předá finance spolku podobného zaměření působícímu v obci.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 4. února 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.